Profetie in de Bijbel

Profetie

God komt naar de aarde om te oordelen

Psalm 50 | Webmaster3 | ingevoerd: 23-08-2014 | gewijzigd: 23-08-2014
Profeet: Asaf | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: laatste oordel, Jezus, Israël

Samenvatting

Dichter/profeet Asaf schrijft dat God (Jezus) naar de aarde komt om de volken te oordelen.

Bijbeltekst

1 Een psalm van Asaf.

De God der goden, de HEERE, spreekt,
en roept de aarde,
vanwaar de zon opkomt
tot waar hij ondergaat.
2 Uit Sion, de volmaakte schoonheid,
verschijnt God blinkend.
3 Onze God komt en zal niet zwijgen;
voor Zijn aangezicht verteert een vuur,
rondom Hem stormt het geweldig.

4 Hij roept tot de hemel daarboven
en tot de aarde, om over Zijn volk recht te spreken:
5 Verzamel Mij Mijn gunstelingen,
die een verbond met Mij sluiten door offers.
6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid;
want God Zelf is Rechter. Sela

7 Luister, Mijn volk, en Ik zal spreken,
Israël, Ik zal onder u getuigen:
Ik, God, ben uw God.

8 Niet om uw offers zal Ik u straffen,
want uw brandoffers houd Ik voortdurend voor ogen.
9 Toch hoef Ik uit uw huis geen jonge stier te nemen
of bokken uit uw kooien,
10 want al de wilde dieren in het woud zijn van Mij,
de dieren op duizend bergen.
11 Ik ken alle vogels van de bergen,
het wild van het veld is bij Mij.

12 Als Ik honger had, Ik zou het u niet zeggen;
want van Mij is de wereld en al wat zij bevat.
13 Zou Ik stierenvlees eten
of bokkenbloed drinken?

14 Offer dank aan God
en kom aan de Allerhoogste uw geloften na.
15 Roep Mij aan in de dag van benauwdheid;
Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.

16 Maar tot de goddeloze zegt God:
Hoe durft u over Mijn verordeningen te vertellen
en Mijn verbond in uw mond te nemen?

17 Want ú haat de vermaning
en werpt Mijn woorden achter u weg.
18 Ziet u een dief, dan loopt u met hem mee;
en uw deel is met overspelers.

19 Uw mond gebruikt u voor het kwaad,
uw tong smeedt bedrog aan bedrog.
20 U zit daar en spreekt kwaad tegen uw broeder,
u werpt een smet op de zoon van uw moeder.

21 Zulke dingen doet u en Ik zwijg;
u denkt dat Ik net zo ben als u.
Ik zal u straffen en uw zonden
voor uw ogen uitstallen.

22 Begrijp dit toch, u die God vergeet;
anders verscheur Ik, en er is niemand die redt.
23 Wie dank offert, zal Mij eren;
wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien.

Uitleg

Boven deze psalm staat in de Herziene Statenvertaling de kop "Dien de HEERE oprecht". Dat is een goede raad, maar boven deze tekst zou evengoed kunnen staan "Het laatste oordeel". We lezen namelijk hoe God naar de aarde komt en een oordeel velt over zijn volk (Israël) en tegenstanders van Israël.

Bij het oordeel valt geen kwaad woord over Israël. Waarschijnlijk komt dat doordat Israël dan inmiddels Jezus als Zoon van God heeft erkend. Uit andere teksten weten we namelijk dat Jezus pas na die erkenning als Rechter zal terugkeren.

De Rechter veroordeelt wel de goddelozen en in het bijzonder "de broeder van Israël". Mogelijk gaat het om de volken rond het land Israël die voor een deel afstammelingen zijn van Ismaël. Ismaël was een zoon van Abraham maar had een andere moeder dan Izaäk (waar de joden van zouden afstammen). Ook zouden de nakomelingen van Ezau gerekend kunnen worden tot "de broeder van Israël". Ezau was de broer van Jakob (die ook Israël werd genoemd) en werd de stamvader van de Edomieten die zich ten zuiden van Israël vestigden en een tegenstander van Israël werden.

Over deze broeder wordt gezegd dat die:
- de vermaning haat
- de woorden van God verwerpt
- achter een dief aanloopt
- bedrog pleegt
- kwaad spreekt tegen Israël

We lezen dat de straf voor deze broeder, de straf is die op overspel staat. Volgens Leviticus 20:10 is dat steniging.

Vervuld: nee

God is nog niet naar de aarde terug gekomen om de volken te oordelen.

Gerelateerde profetieën

Jezus oordeelt alle volken (Mat. 25:31-46)
God komt een einde maken aan het onrecht (Jes. 59:15-20)
De Zoon des mensen zal komen om te oordelen (Mat. 16:24-28)
God komt de aarde oordelen (Ps. 98)