Profetie in de Bijbel

Profetie

Veel niet-joden zullen tot geloof komen

Mattheüs 8:5-13 | Webmaster3 | ingevoerd: 15-08-2014 | gewijzigd: 15-08-2014
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Jezus' volgelingen
Trefwoorden: Jezus, kerk, koninkrijk der hemelen, oordeel, joden, heidenen

Samenvatting

Veel niet-joden zullen tot geloof in Jezus komen, maar veel joden zullen Jezus afwijzen.

Bijbeltekst

5 Toen Jezus Kapernaüm binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar Hem toe, die Hem smeekte:
6 Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn.
7 En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen.
8 De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn.
9 Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het.
10 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden.
11 Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen,
12 en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.
13 En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment.

Uitleg

Jezus verbaast zich over het geloof van de hoofdman. Deze (kennelijk) niet-jood vertrouwt erop dat zijn slaaf zal genezen als Jezus maar één woord zegt. Nadat Jezus had gezegd dat hij in Israël zo'n groot geloof niet gevonden heeft, doet Hij twee interessante uitspraken:

1: velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen
2: de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

De eerste uitspraak heeft betrekking op de vele mensen buiten Israël die tot geloof zullen komen. Nog voordat de kerk is opgericht, profeteert Jezus dat het evangelie zich zal verspreiden.

De tweede uitspraak is lastiger te verklaren. Want wat betekent de term "kinderen van het Koninkrijk" of, in de nieuwe Bijbelvertaling "erfgenamen van het koninkrijk"? Waarschijnlijk gaat het om de joden. Ze vormen een contrast met "de velen van oost en west". Veel joden - die Gods volk zijn - zullen het geloof niet vinden veel heidenen wel.

Vervuld: gedeeltelijk

Met Pinksteren werd de kerk opgericht. Ontelbare mensen zijn sindsdien tot geloof in Jezus gekomen. Veel joden hebben Jezus afgewezen. Het oordeel over alle mensen moet nog komen. Daarom is deze profetie gedeeltelijk vervuld.

Gerelateerde profetieën

Mensen blijven verbaasd achter als de Heer des Huizes de deur heeft gesloten (Luc. 13:22-30)
De Knecht van de HEERE komt voor Israël (Jes. 49:5-7)
De HEERE komt naar Israël, heidenen stromen toe (Jes. 60:1-3)
Ruth zegt uw God mijn God (Rt. 1:16)