Profetie in de Bijbel

Profetie

Als God vergelding brengt zullen de gelovigen beschermd worden

Psalm 91 | Webmaster3 | ingevoerd: 22-09-2014 | gewijzigd: 10-03-2019
Profeet: onbekend | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Raputure, opname, dag van de Heer

Samenvatting

God belooft dat Hij de gelovigen zal sparen als Hij de ongelovigen straft.

Bijbeltekst

1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!

3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,
van de zeer verderfelijke pest.
4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.

5 U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,
voor de pijl die overdag aan komt vliegen,
6 voor de pest, die in het donker rondgaat,
voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

7 Al zullen er duizend vallen aan uw zijde
en tienduizend aan uw rechterhand –
bij u zal het onheil niet komen.
8 Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,
u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

9 Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.
10 Geen onheil zal u overkomen,
geen plaag zal uw tent naderen.

11 Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven
dat zij u bewaren op al uw wegen.
12 Zij zullen u op de handen dragen,
zodat u uw voet aan geen steen stoot.
13 Op de felle leeuw en de adder zult u trappen,
u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

14 Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,
in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,
Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,
Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Uitleg

Psalm 91 heeft door de eeuwen heen hoop gegeven aan joden en christenen. De tekst is zelfs op amuletten verschenen, schrijft Maarten Muns op Kennislink. Behalve dat deze psalm gaat over redding in algemene zin, lijkt de psalm ook te gaan over redding, in de periode dat God het kwaad op aarde zal straffen. Voordat deze zware tijd voor de aardbewoners aanbreekt, zullen de gelovigen weggerukt worden (wat de Amerikanen 'the rapture' noemen).

Interessant is vers 3, dat schrijft dat de gelovigen "gered worden van strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest". Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt voor gered is natsal (נָצַל). Dat kan onder andere wegrukken betekenen.

In de verzen 3 t/m 7 lezen we om wat voor narigheid het gaat. Vers 8 laat zien dat die narigheid bedoeld is om de goddelozen te vergelden en de gelovigen deze vergelding slechts met hun ogen zullen zien (en er dus zelf niet door getroffen worden). Ook dit is een aanwijzing dat het hier gaat om de zware periode die de aarde in de eindtijd te wachten staat.

In verschillende verzen lezen we waar de gelovigen in die tijd zijn:
- in de schaduw van de Almachtige,
- onder Zijn vleugels,
- De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt,
- een veilige vesting.

Hoe kom je in die vesting? Dat beschrijven de verzen 14 en 15. Wie van God houdt en hem aanroept, zal verhoord worden en God bevrijdt hem en plaatst hem in een die vesting. Voor de woorden "Ik zal hem eruit helpen" staat in het Hebreeuws chalats (חָלַץ). Dit woord kan onder andere betekenen verwijderen, terugtrekken en redden. Jezus bevestigt, dat we op die manier aan de ellende in de eindtijd kunnen ontkomen. In Lukas 21:36 roept Jezus op "Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen".

Vervuld: nee

Nee. Voor zover deze psalm betrekking heeft op de rapture, is deze profetie nog niet vervuld.

Gerelateerde profetieën

Henoch stierf niet, maar werd weggenomen (Gen. 5:21-24)
Lot gered uit Sodom (Gen. 19:1-29)
Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)
Wie de HEERE aanroept wordt gered (Jl. 2:32)
Ontkomen aan de Dag van de HEERE is misschien mogelijk (Zef. 2:1-3)
Dwaze meisje vergeten olie (Mat. 25:1-13)
Paulus legt uit wat er bij de opname gebeurt (1 Kor. 15:51-53)
De doden zullen eerst opgenomen worden bij de opname (1 Tess. 4:13-18)
De antichrist komt nadat de afval is gekomen (2 Tess. 2:3-4)
Bewaard worden voor het uur van verzoeking is mogelijk (Op. 3:10)
Johannes gaat omhoog naar de hemel (Op. 4:1)
God zal de wereld straffen (Jes. 13:11)