Profetie in de Bijbel

Profetie

De HEERE komt terug naar de aarde

Psalm 97 | Webmaster3 | ingevoerd: 30-05-2016 | gewijzigd: 30-05-2016
Profeet: onbekend | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: duizendjarig rijk, wederkomt, Jezus, rapture, opname van de gemeente

Samenvatting

Deze psalm beschrijft hoe de terugkeer van de HEERE naar de aarde eruitziet.

Bijbeltekst

1 De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen
en vele kustlanden zich verblijden.
2 Donkere wolken zijn rondom Hem,
gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.
3 Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit
en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.
4 Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,
de aarde ziet ze en beeft.
5 De bergen smelten als was
voor het aangezicht van de HEERE,
voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.
6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid
en alle volken zien Zijn heerlijkheid.
7 Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen
en zich op de afgoden beroemen.
Buig u voor Hem neer, alle goden.
8 Sion heeft het gehoord en zich verblijd,
de dochters van Juda hebben zich verheugd
vanwege Uw oordelen, HEERE.
9 Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde,
U bent zeer hoog verheven boven alle goden.
10 U die de HEERE liefhebt, haat het kwade.
Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,
Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.
11 Licht is gezaaid voor de rechtvaardige
en blijdschap voor de oprechten van hart.
12 Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE;
loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

Uitleg

Hoe zal het zijn als Jezus terugkomt en op aarde komt regeren? Psalm 97 lijkt ons een prachtig beeld hiervan te geven. De verzen 2-6 beschrijven hoe zijn komst eruitziet:
- donkere wolken om hem heen
- vuur gaat voor zijn aangezicht uit
- bliksemflitsen verlichten de wereld
Als gevolg hiervan beeft de aarde en smelten de bergen weg als was.

In vers 7 lezen we dat afgodendienaars beschaamd moeten zijn en alle goden zich voor God moeten neerbuigen. In het erop volgende vers krijgen we een aanwijzing dat deze tegenstanders van Israël gestraft worden, want "Sion heeft het gehoord en zich verblijd, de dochters van Juda hebben zich verheugd vanwege Uw oordelen, HEERE".

Vers 10 kan een verwijzing zijn naar de wegrukking van de gelovigen (de rapture) voordat God de aarde straft. De HSV schrijft: "Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen, Hij redt hen uit de hand van de goddelozen". In de Naardense Bijbel staat zelfs "hij bewaakt de zielen van zijn vrienden, aan de hand van bozen zal hij hen ontrukken." In het Hebreeuws wordt hier de term נָצַל (natsal) gebruikt. Dit kan onder meer betekenen wegrukken, ontsnappen, bevrijden of redden.

Vervuld: nee

De HEERE is nog niet teruggekeerd op aarde.

Gerelateerde profetieën

Als God Zijn gezicht laat zien, is Israël gered (Ps. 80:1-20)
God komt de aarde oordelen (Ps. 98)
God toont Israël Zijn gezicht en elk volk zal Hem loven (Ps. 67:1-8)
Zoon des mensen komt op de wolken (Mat. 24:30-31)